***ขอเชิญทุกท่านเข้าชม web-blog ด้วยความยินดีค่ะ ***


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวขนิษฐา นาคีสินธุ์

slideshow

slideshow

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
นางจำรัส ระหว่างบ้าน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสมนิตย์ ทองลิ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายยงยุทธ ลิ้มสกลเศรษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นางประนอม ศรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสัญชัย จิตต์ประสงค์

อาจารย์พี่เลี้ยง

อาจารย์พี่เลี้ยง
นางปราณี คุสิน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2552 และ 2553
มีรายการดังนี้
วัน / เดือน / ปี และ กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตุลาคม 2552
26 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

พฤศจิกายน 2552
2-30 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 เรียนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมสอบ O-NET
28 -ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 /2552
8,15,22,29 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

ธันวาคม 2552
1-23 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติว O-Net
3-7 -ครูศึกษาดูงาน
24-30 -สอบกลางภาค 2/2552
28 -เปิดศูนย์วัฒนธรรม อ.จอมบึง
13,20 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

มกราคม 2553
4-9 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติว O-NET
16 -วันครู
10,17,24,31 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

กุมภาพันธ์ 2553
1-19 -ม.6 ติว O-NET
4-5 -ม.3 สอบ O-NET
20-21 -ม.6 สอบ o-NET
22-26 -สอบปลายปี/ปลายภาค 2/2552
7,14 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

มีนาคม 2553
1-8 -เรียนซ่อมเสริมและแก้ตัว (ภายใน)
9 -ครูส่งผล 0,ร,มส,มผ
11-12 -ยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 1 / ประกาศผล 0,ร,มส,มผ
15-19 -เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
15-30 -รับสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553
22-23 -ยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 2/ประกาศผลสอบ แก้ตัวครั้งที่ 1
24-30 -เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
29 -อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1
31 -ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2552
-ปัจฉิมนิเทศ/มอบประกาศนียบัตร ม.6
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เมษายน 2553
1-2 -นักเรียนที่ติดค้าง 0,ร,มส,มผ และไม่จบหลักสูตร ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
-อบรมบุคลากร (ทบทวนหลักสูตร/ประเมินระบบ)
3 -ม.1 มอบตัว
4 -ม.4 มอบตัว
9 -อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ครั้งที่ 2
5-27 -เรียนซ่อมเสริม (เรียนซ้ำ)
30 -อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 2553
6,7,10,11 -นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน (ไทย ,คณิต ,วิทย์ ,อังกฤษ)
12 -ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
13 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ 5:44 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 29, 2009
ประวัติ เกียรติภูมิ และข้อมูลโรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์
ประวัติ
โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นอำเภอจอมบึงให้ถึงชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นการประหยัดเศรษฐกิจของครอบครับที่อัดขัดขัดสน แต่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
บางประการ ต่อมาปีการศึกษา 2506 จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนได้ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 ต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2518 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน และปีการศึกษา 2533 ได้เปิดสอนระดับมัยมศึกษาตอยปลาย
เกียรติภูมิ
ปีการศึกษา 2526 ได้รับรางวันโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนปฏิบัติงานนิเทศฝ่ายวิชาการ
ปีการศึกษา 2532 หน่วย ช.ก.ท. ดีเด่น เขตการศึกษา 5 โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวโรงเรียนตัวอย่างการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวดีเด่นด้านอาชีพอิสระ
ปีการศึกษา 2535 หน่วย ส.อ.ร. ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ดครงการขยายโอกาสทางการศึกษากรณีพิเศษ
ปีการศึกษา 2536 ศูนย์พัมนาการเรียนการสอนวิชาพลานามัย
ปีการศึกษา 2537 โครงการอุทยานการศึกษา
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดห้องสมุดดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น ร่วมใจสู่ภัยเศรษฐกิจ
ปีการศึกษา 2543 ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
ปีการศึกษา 2544 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2548 ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนดำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนำร่องการกระจายอำนาจ
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261390
แฟ็กซ์ 032-261391
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปเสมาธรรมจักร ประกอบด้วยชื่อโรงเรียน และลายกนกเปลว
คติพจน์ประจำโรงเรียน ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
สีประจำโรงเรียน นำเงิน-เหลือง
อัษรย่อชื่อโรงเรียน ค.ร.
คำขวัญของโรงเรียน สำนึกหน้าที่ สามานสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล
เปิดสอน ระดับมัยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พื้นที่ ที่ดิน 15 ไร่ 3646/10 ตารางวา
ระบบไฟฟ้าโรงเรียน มีหม้อแปลงใช้เอง
ภาหนะประจำโรงเรียน รถจักรยานยนต์ขนาด 3/8 ซีซี
เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.ศ. 2506
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ 12:04 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น
วันเสาร์, พฤศจิกายน 28, 2009
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก ของโรงเรียนคุรุราฎร์รังสฤษฏ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก ของโรงเรียนคุรุราฎร์รังสฤษฏ์ มีดังนี้
วิสัยทัศน์
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นผู้นำการสร้างโอกาสเรียนรู้ สู่ชีวิตที่ดี มีคุณค่าระดับสากล
พันธกิจ
1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชน
2. ส่งเสริม พัฒนา และใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารและการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
นักเรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตที่พอเพียงตามวิถีประชาธิปไตย ได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และอาชีพเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการภายในโรงเรียน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ 11:35 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น